Annual Report 2018


Download Annual Report as PDF (in Dutch) »

Decisions made by the Board of the LSBR are published in the annual report (in Dutch).
Since January 2018 Board decisions will also be published (in Dutch) on the website.


Bestuursbesluiten 27 november 2018
• Het bestuur stelt het beleidsplan 2019-2014 vast.

Bestuursbesluiten 19 november 2018
• Het bestuur neemt het advies van de Wetenschappelijke Adviesraad over en besluit om de 4 reguliere projecten en 1 fellowshipproject te honoreren met projectsubsidie. Het totale bedrag hiervan is € 2.164.000.

• Het bestuur besluit om het Sanquin Research Programma: INTEGRATOMICS of BLOOD Systems te honoreren met een bedrag van € 7,5 miljoen, voor een periode van 5 jaar. De nadere invulling van de toekenning zal worden vastgelegd.

• Het bestuur besluit om aan het subsidieverzoek van de heer Smit en mevrouw de Knecht – van Eekelen tegemoet te komen en 20.000 Euro beschikbaar te stellen voor de opmaak en de drukkosten van het boek met als werktitel: Surviving Haemophilia, the business case of a disease.

• Het bestuur stelt de begroting voor 2019 vast.

Bestuursbesluiten 2 november 2018

• Het bestuur besluit om per brief aan de Raad van Bestuur van Sanquin de argumenten voor de aanpassingen door het LSBR bestuur in de tekst voor een overeenkomst met Sanquin aan te geven.

Bestuursbesluiten 25 juni 2018

• Het bestuur stelt de jaarrekening en het jaarverslag van 2017 vast.

• Het bestuur besluit om mee te doen met de pilot van de FIN en de documenten en de toetsingsverklaring in te sturen en tevens een toetsing aan te vragen.

• Het bestuur besluit voor de nieuwe subsidieronde het fellowshipprogramma aan te passen met een alternerende opzet (junior en senior onderzoekers).

Bestuursbesluiten 12 februari 2018

• Het bestuur heeft in december 2017 besloten de volgende nieuwe leden voor de Wetenschappelijke Adviesraad te benoemen: Mw. Prof. Dr. K. (Katrin) Ottersbach (Edinburgh), Prof. Dr. F.W.G. (Frank) Leebeek (Erasmus MC) en Prof. Dr. R.E.M. (René) Toes (LUMC).

• Het bestuur besluit om het advies van de Adviesraad over te nemen en de financiering van het fellowshipproject 1438F (Dr. M. Hazenberg – AMC/UvA) te continueren.

• Het bestuur besluit één van de deel-aanbevelingen (vergroten van bestuurlijke transparantie) van de auditcommissie per direct in te vullen door besluiten van het bestuur te publiceren op de website.

• Het bestuur besluit de opdracht voor de jaarrekening van de LSBR over 2018 aan de accountant Londen & Van Holland te geven.

• De secretaris van het bestuur, de heer Ruiter, aanvaardt met plezier de tweede zittingstermijn in het LSBR bestuur.

• Betreffende de aanvraag van een programmasubsidie van Sanquin Research getiteld: INTEGRATOMICS of BLOOD Systems besluit het bestuur:

  • toekenning is afhankelijk van het oordeel van een onafhankelijke auditcommissie;
  • een auditcommissie zal bestaan uit 4 personen, zo mogelijk uit Nederland;
  • het programmavoorstel dat beoordeeld zal worden bestaat uit de benodigde apparatuur, personeel en project 1. De kosten hiervoor bedragen 9,34 miljoen Euro;
  • een maximale toekenning, zonder het stamvermogen in gevaar te brengen, door de LSBR is 7,5 miljoen Euro over 5 jaar. Het ontbrekende deel van 1,84 miljoen Euro dient Sanquin zelf of op andere wijze te financieren.