Annual Report 2020


Accountantsverklaring volgt.

Download Annual Report as PDF (in Dutch) »


Decisions made by the Board of the LSBR are published in the annual report (in Dutch).
Since January 2018 Board decisions (in Dutch) are published on the website.


2020

Besluit bestuur email 3 december 2020
• Het bestuur besluit om de aanpassingen in het risicoprofiel van het beleggingsbeleid opgesteld door penningmeester en Aegon Assessment Management over te nemen.

Besluiten bestuur notulen 16 november 2020
• Het bestuur besluit om het advies van de Wetenschappelijke Adviesraad over subsidieronde 2020 in zijn geheel over te nemen en de voorgestelde projecten met een subsidie te honoreren. Hierbij zal de toekenning aan het fellowship lager zijn om niet boven het vastgestelde toekenningsbudget te komen.

• Het bestuur besluit om de heer Leebeek te benoemen als nieuwe voorzitter van de Adviesraad. Tevens besluit het bestuur om voor de opvolging van de vacature van de zetel van de heer Leebeek de genoemde kandidaten te benaderen in de voorgestelde volgorde.
• Het bestuur besluit om de jaarlijkse subsidieronde (voor 2021 in elk geval) door te laten gaan, tevens wordt besloten het vastgestelde budget niet te overschrijden.
• Het bestuur besluit, vooral vanwege de fase van overbrugging waarin Sanquin zich bevindt, de toekenning voor 2021 in het kader van het subsidieprogramma ‘Sanquin towards 2025’ te laten plaatsvinden zoals toegezegd in het toekenningsbesluit.

Besluiten bestuur notulen 15 juni 2020
• Het bestuur besluit om te wachten met een eventuele compensatieregeling voor de gevolgen van de corona-crisis en alleen budget-neutrale verlenging toe te staan.
• Het bestuur besluit een toekenning met voorwaarden te doen aan het extra subsidieprogramma “Sanquin Research towards 2025”
• Het bestuur besluit niet tegemoet te komen aan de oproep van de FIN een vrijwillige bijdrage te doen.

Bestuursbesluiten 3 februari 2020
• Het bestuur besluit akkoord te gaan met de uitwerking van een financieel voorstel om een deel van de vermogenswinst uit 2019 apart te zetten voor strategische keuzes.
• Het bestuur heeft eind 2019 besloten om tot nieuwe leden van de Adviesraad te benoemen: Prof. Dr. K. Freson (KU Leuven) en Dr. C. Ghevaert (University of Cambridge).
• Het bestuur heeft eind 2019 besloten om aan het aangepaste fellowshipproject 1842F een fellowshipsubsidie toe te kennen.
• Het bestuur besluit om extern de vraag neer te leggen wat de LSBR kan doen aan optredende diversiteitsproblemen in de procedures.
• Het bestuur besluit om de subsidievoorwaarden betreffende artikel 12 niet met terugwerkende kracht (subsidieronde 2019) aan te passen.


2019

Bestuursbesluiten 11 november 2019
• Het bestuur besluit om het advies van de Adviesraad over te nemen en de financiering van het fellowshipproject 1517F (Dr. M. van den Biggelaar – Sanquin) te continueren.
• Het bestuur besluit om het advies van de Adviesraad over te nemen en de financiering van het fellowshipproject 1629F (Dr. K. van Gisbergen – Sanquin) te continueren.
• Het bestuur besluit om op basis van eigen expertise een besluit te nemen over rapportages van projecten als het verkrijgen van externe beoordelingen lastig is en te veel tijd kost. Dit geldt met name voor eindrapportages.
• Het bestuur neemt het advies van de adviesraad inzake projectselectie subsidieronde 2019 in zijn geheel over.
• Van het advies van de adviesraad wordt ook het advies over het LSBR fellowshipprogramma grotendeels overgenomen. Het bestuur besluit voor de ronde 2020 het fellowshipprogramma op een aantal punten te wijzigen en terug te brengen naar de oorspronkelijke opzet en doelstelling.
• Het bestuur besluit tevens de kandidaten voor de Wetenschappelijke Adviesraad en de volgorde van benaderen over te nemen uit het advies van de adviesraad.
• Het bestuur besluit om de suggestie ‘Donor medicine’ op te nemen onder de prioriteiten wegens gebrek aan aanknopingspunten niet over te nemen.
• Het bestuur besluit tot verlenging van één jaar van het voorzitterschap van de heer van Oers van de wetenschappelijke Adviesraad van de LSBR.
• Het bestuur besluit om de subsidievoorwaarden betreffende artikel 9 aan te passen.
• Het bestuur keurt de meerjarenbegroting 2019-2024 goed.

Bestuursbesluiten 1 juli 2019
• Betreffende een vinding, voortgekomen uit een door de LSBR gefinancierd project, is een aanbod gedaan dat bij netto revenuen (na aftrek investeringskosten) de LSBR 10% ontvangt met een cap van het subsidiebedrag. Het bestuur besluit een tegenbod voor te stellen van 20%.
• Het bestuur besluit akkoord te gaan met de oplossing van de accountants om het oprichtingskapitaal aan te passen op basis van de oprichtingsdocumentatie van de Stichting tot Instandhouding van het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis uit 1948.
• Het bestuur besluit om te streven naar een representatieve man-vrouw verdeling in de Wetenschappelijke Adviesraad van de LSBR.

Bestuursbesluiten 11 februari 2019
• Geen besluiten.


2018
Bestuursbesluiten 27 november 2018
• Het bestuur stelt het beleidsplan 2019-2014 vast.

Bestuursbesluiten 19 november 2018
• Het bestuur neemt het advies van de Wetenschappelijke Adviesraad over en besluit om de 4 reguliere projecten en 1 fellowshipproject te honoreren met projectsubsidie. Het totale bedrag hiervan is € 2.164.000.
• Het bestuur besluit om het Sanquin Research Programma: INTEGRATOMICS of BLOOD Systems te honoreren met een bedrag van € 7,5 miljoen, voor een periode van 5 jaar. De nadere invulling van de toekenning zal worden vastgelegd.
• Het bestuur besluit om aan het subsidieverzoek van de heer Smit en mevrouw de Knecht – van Eekelen tegemoet te komen en 20.000 Euro beschikbaar te stellen voor de opmaak en de drukkosten van het boek met als werktitel: Surviving Haemophilia, the business case of a disease.
• Het bestuur stelt de begroting voor 2019 vast.

Bestuursbesluiten 2 november 2018
• Het bestuur besluit om per brief aan de Raad van Bestuur van Sanquin de argumenten voor de aanpassingen door het LSBR bestuur in de tekst voor een overeenkomst met Sanquin aan te geven.

Bestuursbesluiten 25 juni 2018
• Het bestuur stelt de jaarrekening en het jaarverslag van 2017 vast.
• Het bestuur besluit om mee te doen met de pilot van de FIN en de documenten en de toetsingsverklaring in te sturen en tevens een toetsing aan te vragen.
• Het bestuur besluit voor de nieuwe subsidieronde het fellowshipprogramma aan te passen met een alternerende opzet (junior en senior onderzoekers).

Bestuursbesluiten 12 februari 2018
• Het bestuur heeft in december 2017 besloten de volgende nieuwe leden voor de Wetenschappelijke Adviesraad te benoemen: Mw. Prof. Dr. K. (Katrin) Ottersbach (Edinburgh), Prof. Dr. F.W.G. (Frank) Leebeek (Erasmus MC) en Prof. Dr. R.E.M. (René) Toes (LUMC).
• Het bestuur besluit om het advies van de Adviesraad over te nemen en de financiering van het fellowshipproject 1438F (Dr. M. Hazenberg – AMC/UvA) te continueren.
• Het bestuur besluit één van de deel-aanbevelingen (vergroten van bestuurlijke transparantie) van de auditcommissie per direct in te vullen door besluiten van het bestuur te publiceren op de website.
• Het bestuur besluit de opdracht voor de jaarrekening van de LSBR over 2018 aan de accountant Londen & Van Holland te geven.
• De secretaris van het bestuur, de heer Ruiter, aanvaardt met plezier de tweede zittingstermijn in het LSBR bestuur.
• Betreffende de aanvraag van een programmasubsidie van Sanquin Research getiteld: INTEGRATOMICS of BLOOD Systems besluit het bestuur:

  • toekenning is afhankelijk van het oordeel van een onafhankelijke auditcommissie;
  • een auditcommissie zal bestaan uit 4 personen, zo mogelijk uit Nederland;
  • het programmavoorstel dat beoordeeld zal worden bestaat uit de benodigde apparatuur, personeel en project 1. De kosten hiervoor bedragen 9,34 miljoen Euro;
  • een maximale toekenning, zonder het stamvermogen in gevaar te brengen, door de LSBR is 7,5 miljoen Euro over 5 jaar. Het ontbrekende deel van 1,84 miljoen Euro dient Sanquin zelf of op andere wijze te financieren.