Annual Report 2021Download Annual Report as PDF (in Dutch) »


Decisions made by the Board of the LSBR are published in the annual report (in Dutch). The most recent decisions are published on the website (in Dutch).


2022

    besluit per email, september 2022

• Het bestuur gaat akkoord met enkele tekstuele verbeteringen in het document “Procedure of dealing with grant applications”

    Besluiten bestuur notulen 20 juni 2022

• Het bestuur gaat akkoord met het voorstel om gender in de beoordelingsprocedures LSBR met NWO verder te onderzoeken.

• Het bestuur bevestigt het besluit tot het instellen van een maximum van 450.000 Euro voor een reguliere projectaanvraag, ingaande subsidieronde 2023.

• Het bestuur besluit om meerdere redenen niet de gevraagde financiële steun bij een investeringsaanvraag te geven.

• Het bestuur besluit om jaarlijks het beleidsplan aan te passen aan de jaarlijks vast te stellen meerjarenbegroting.

• Het bestuur neemt het voorlopig besluit om de steunsubsidie (Sanquin towards 2025) voor 2023 (1 miljoen euro) toe te kennen onder voorwaarde dat de financiële situatie van de LSBR dat in het najaar van 2022 toelaat. Een steunsubsidie voor 2024 zal niet worden gedaan.

• Het bestuur besluit om de tekst op de website betreffende Scientific Aim en Priorities aan te passen.

    Besluiten bestuur per email, maart 2022

• Continuering financiering subsidieprogramma INTEGRATOMICS of BLOOD Systems, Sanquin Research, op basis van advies van commissie onder voorzitterschap van Prof. J.J.C. Neefjes.

• Continuering financiering fellowshipproject 1707, Dr Bierings, Erasmus MC.

    Besluiten bestuur per email, april 2022

• Het bestuur benoemd per 20 juni 2022 Prof.Dr. C.J. Fijnvandraat als secretaris van het bestuur.

    Besluiten bestuur notulen 7 maart 2022

• Het bestuur is het eens dat, zolang het belang van de FIN voor de LSBR duidelijk is, lidmaatschap zin heeft en accepteert de voorgestelde wijziging voor de contributieregeling.

• Het bestuur besluit de petitie “stop onnodige regeldruk” te steunen en te laten ondertekenen door de bureausecretaris.

• Het bestuur gaat akkoord met het voorstel en de begroting van het studentenproject voor gender in de beoordelingsprocedures LSBR

• Het bestuur besluit tot het instellen van een maximum van 450.000 Euro voor een reguliere projectaanvraag, ingaande subsidieronde 2023.

• Het bestuur besluit om het subsidieverzoek voor het schrijven van een nieuw boek over patiëntenperspectief bij gentherapie (door Cees Smit en Annemarie de Knecht-van Eekelen) positief te beantwoorden en een maximale toekenning te doen, zoals begroot.

2021

• Zie annual report 2021