Annual Report 2021Download Annual Report as PDF (in Dutch) »


Decisions made by the Board of the LSBR are published in the annual report (in Dutch). The most recent decisions are published on the website (in Dutch).


2022
Besluiten bestuur per email, maart 2022
• Continuering financiering subsidieprogramma INTEGRATOMICS of BLOOD Systems, Sanquin Research, op basis van advies van commissie onder voorzitterschap van Prof. J.J.C. Neefjes.

• Continuering financiering fellowshipproject 1707, Dr Bierings, Erasmus MC.

Besluiten bestuur per email, april 2022
• Het bestuur benoemd per 20 juni 2022 Prof.Dr. C.J. Fijnvandraat als secretaris van het bestuur.

Besluiten bestuur notulen 7 maart 2022

• Het bestuur is het eens dat, zolang het belang van de FIN voor de LSBR duidelijk is, lidmaatschap zin heeft en accepteert de voorgestelde wijziging voor de contributieregeling.

• Het bestuur besluit de petitie “stop onnodige regeldruk” te steunen en te laten ondertekenen door de bureausecretaris.

• Het bestuur gaat akkoord met het voorstel en de begroting van het studentenproject voor gender in de beoordelingsprocedures LSBR

• Het bestuur besluit tot het instellen van een maximum van 450.000 Euro voor een reguliere projectaanvraag, ingaande subsidieronde 2023.

• Het bestuur besluit om het subsidieverzoek voor het schrijven van een nieuw boek over patiëntenperspectief bij gentherapie (door Cees Smit en Annemarie de Knecht-van Eekelen) positief te beantwoorden en een maximale toekenning te doen, zoals begroot.

2021
Bestuursbesluit per email december 2021
• Het bestuur keurt de meerjarenbegroting 2022 – 2026 goed.

Besluiten bestuur notulen 11 november 2021

• Het bestuur besluit om voor 2022 een bedrag van 2 miljoen Euro toe te kennen in het kader van “Sanquin Research towards 2025” onder de geldende voorwaarden.

• Het bestuur besluit om 5 projecten van subsidieronde 2021 te honoreren met een subsidie.

• Het bestuur besluit ook de voorgestelde volgorde van benaderen van kandidaten voor de Wetenschappelijke Adviesraad over te nemen.

• Het bestuur besluit om op de website de besluiten ouder dan 1 jaar niet meer te publiceren.

Bestuursbesluit per email 3 november 2021
• Het bestuur besluit na voortijdig beëindigen van het toegekende fellowshipproject “How tumor glycosphingolipids shield surface receptors from the immune system” (LSBR project 1842) een gewijzigde subsidie toe te kennen voor de resterende periode van het promotieonderzoek binnen dit project.

2021

• Zie annual report 2021