Annual Report 2020Download Annual Report as PDF (in Dutch) »


Decisions made by the Board of the LSBR are published in the annual report (in Dutch). The most recent decisions are published on the website (in Dutch).


2021
Bestuursbesluit per email december 2021
• Het bestuur keurt de meerjarenbegroting 2022 – 2026 goed.

Besluiten bestuur notulen 11 november 2021

• Het bestuur besluit om voor 2022 een bedrag van 2 miljoen Euro toe te kennen in het kader van “Sanquin Research towards 2025” onder de geldende voorwaarden.

• Het bestuur besluit om 5 projecten van subsidieronde 2021 te honoreren met een subsidie.

• Het bestuur besluit ook de voorgestelde volgorde van benaderen van kandidaten voor de Wetenschappelijke Adviesraad over te nemen.

• Het bestuur besluit om op de website de besluiten ouder dan 1 jaar niet meer te publiceren.

Bestuursbesluit per email 3 november 2021
• Het bestuur besluit na voortijdig beëindigen van het toegekende fellowshipproject “How tumor glycosphingolipids shield surface receptors from the immune system” (LSBR project 1842) een gewijzigde subsidie toe te kennen voor de resterende periode van het promotieonderzoek binnen dit project.

Bestuursbesluit per email 12 oktober 2021
• Het bestuur besluit om het lidmaatschap van het FIN, na verhoging van de contributie, in elk geval voor 2022 te behouden.

Bestuursbesluit per email 15 september 2021
• Het bestuur besluit tot een aanvullende subsidie bij het toegekende fellowshipproject “E-cadherin controls erythropoiesis; a novel avenue to treat anaemia” (LSBR project 2007)

Besluiten bestuur notulen 1 juli 2021
• Het bestuur stelt de jaarrekening van 2020 vast.

• Het bestuur besluit om voor 2022 een bedrag van 2 miljoen Euro toe te kennen in het kader van “Sanquin Research towards 2025” onder de geldende en enige extra voorwaarden. Het bestuur stelt de jaarrekening van 2020 vast.

• Het bestuur besluit om een budgetneutrale verlenging van het subsidieprogramma “INTEGRATOMICS of BLOOD Systems” te geven (nieuwe einddatum 1 december 2024) en tevens uitstel te geven voor het opstellen van een tussentijdse rapportage.

Besluiten bestuur notulen 4 maart 2021
• De heer Hooft Graafland, penningmeester van de LSBR, is bereid voorlopig een tweede zittingstermijn van 3 jaar aan te gaan. Hij zal tijdig in overweging nemen of deze termijn eventueel tot de reguliere 5 jaar wordt verlengd. Het bestuur aanvaardt met instemming dit besluit.

Besluiten per email maart 2021
• Het bestuur gaat akkoord met uitstel van de geplande strategiediscussie.

• Het bestuur gaat akkoord met de tijdelijke vervangingsregeling van de bureausecretaris van de LSBR.

• Het bestuur gaat akkoord met het vastleggen van de optie voor locatie en organisatie van de hybride vergadering van de wetenschappelijke adviesraad in oktober 2021.

2020

• Zie annual report 2020